Regulamin

Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Studio Pole Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

1. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
3. Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.
4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.poledance.com.pl oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń.

Zapisy

Do uczestnictwa w zajęciach Pole Dance  studia upoważnia wykupienie:
– wejścia na pojedyncze zajęcia,
– karnetu PODSTAWOWEGO na jedną, wybraną grupę (4lub8 kolejnych wejść),

– karnetu OPEN POLE

karnetu STRETCHING

– posiadanie karty partnerskiej honorowanej przez Studio.

1.2. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie studia i korzystać z usług przez nie oferowanych.
1.3. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć lub ze studia.
1.4. Po dokonaniu opłaty w recepcji Studia istnieje możliwość powrotu na salę
i kontynuowania zajęć. Każdy pracownik Pole Dance Studia ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz ze studia za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty studia.

 1. Na zajęcia Pole Dance Studio należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
  – osobiście w recepcji studia od poniedziałku do piątku, w godz. 16.30 – 21:00
  – telefonicznie (w godzinach 10.00-21.00 pod numerem telefonu 510 595 828 )
  – drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: info@poledance.com.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis, np.:
  Kasia Kowalska , 502187229, pole dance / wtorki i czwartki/ godz.18:00.
  2.3. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w zgłoszeniu podać również dokładną datę wybranych zajęć np. 13/02/2016.
  2.4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
  2.5. Zapisanie się na kurs w Pole Dance Studio jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pole Dance Studio w celach informacyjnych  i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

OPŁATY

 1. 1W ciągu 2 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie 50 zł.
  3.2. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
  3.3. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
  3.4. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Pole Dance Studia lub gotówką w recepcji studia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30 – 21:00.
 2. 1 W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  info@poledance.com.pl przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
  – skan dowodu wpłaty,
  – potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku.
  4.2. W przypadku kiedy w terminie 7 dni od daty zapisu na koncie Studia nie zostanie zaksięgowana wpłata, przesłane potwierdzenie wpłaty stanowi podstawę do zachowania miejsca w wybranych zajęciach lub grupie.
  4.3. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
  4.4. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać nazwę grupy oraz dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
  4.5. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do  pełnej wartości karnetu na określoną grupę.
  4.6. Dopłatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.
  4.7. Osoba, która wykupiła karnet na wybraną grupę a nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w ciągu trzech dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować telefonicznie Pole Dance Studio o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Studio zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
  4.8. Pole Dance Studio nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta (choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana godzin pracy, itp).
  4.9. Zwrot pieniędzy odbywa się tą samą drogą, którą zostały wpłacone.
  4.10. Zniżki i promocje karnetowe oferowane przez Pole Dance Studio nie łączą się.
  4.11. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Studia chcą otrzymać fakturę, mają obowiązek do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV.

Honorowanie Kart Partnerskich

 • 5.1 Studio akceptuje karty   OK System,
  5.2 Posiadacze karty OK Systems mogą uczestniczyć w jednym wybranym kursie w danym miesiącu (zajęcia dwa razy w tygodniu).
  5.3 Posiadaczy karty partnerskich obowiązuje rezerwacja miejsca w grupie polegająca na dopłacie do karnetu.
  5.4 Dopłata powinna być wpłacona najpóźniej 2 dni po dokonaniu zapisu na planowaną grupę w recepcji studio lub przelewem.
  5.5 Dopłata do zajęć w Pole Dance Studia do karnetu na 4 wejścia w miesiącu wynosi 65 zł a 8 razy w miesiącu 125 zł.

Rozpoczęcie kursów

 • 6.1 Planowany termin rozpoczęcia kursów określony jest w grafiku zajęć Studia .
  6.2 O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć bądź kursu Studio informuje wyłącznie osoby posiadające opłacone miejsce w grupie.
  6.3 Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.
  6.4 Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem.

Odwołanie przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy

 • 7.1 W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od Pole Dance Studia, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.

7.2  Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić max do godziny 13.00  w dniu w którym odbywa się trening . Nieobecności które nie zostały zgłoszone nie mogą zostać odrobione.

7.3 W razie nieobecności na zajęciach można odrobić maksymalnie dwa zajęcia w grupie o podobnym poziomie,  w okresie 30 dni od daty nie obecność . Termin odrobienia zajęć należy wcześniej ustalić z recepcją PDS lub przez system multikarnet.eu  W przypadku umówienia się na odrabianie zaległych zajęć i nie przyjście na umówiony trening zajęcia są traktowane jako odbyte . Zajęcia pole dance można odrabiać na zajęciach pole dance, open pole lub stretching.  W przypadku nieobecności na zajęciach Stretching oraz Pole Flow nie ma możliwości odrobienia, wówczas zajęcia przepadają.

7.4 Karnet (karta magnetyczna) jest wydawany  w 2 miesiącu kurs. Po wpłacie 20 zł kaucji zwrotnej. Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom.

7.5 Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienie zajęć na innych grupach

Bezpieczeństwo

8.1 Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój.

8.2 Na salę ćwiczeń można wejść wyłącznie bez obuwia jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.

8.3 Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Pole Dance Studia.

8.4 Przed wykupieniem wejścia na zajęcia każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia  oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez studio.

8.5 Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie Studia, Pole Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności.

 • Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

Pozostałe postanowienia

9.1. Za szkody na terenie Studia powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
9.2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
9.3. Na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie studia.
9.4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać się do managera Pole Dance Studia